ПОЛОЖЕННЯ про Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи

1. Загальні положення
 1.1. Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи (далі - Управління) є бюджетною неприбутковою організацією, яка утворена та зареєстрована, в порядку визначеному законом і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізовує державну політику у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство).
1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією та законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, наказами, рішеннями колегій, дорученнями та іншими документами Держводагентства, рішеннями місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування та цим Положенням.
1.3. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у Державній казначейській службі України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Скорочена назва - УК ІЗС.
1.4. Юридична адреса Управління: 57300, Миколаївська обл., м.Снігурівка, вул. Центральна, 196.
2. Основні завдання
2.1. Основними завданнями Управління є:
2.1.1. Реалізація державної політики щодо розвитку водного господарства та меліорації земель, використання поверхневих водних ресурсів, здійснення єдиної технічної політики, впровадження у водне господарство досягнень науки, техніки, нових технологій і передового досвіду.
2.1.2. Подача (перекачування) води водокористувачам у маловодні регіони. Забезпечення подачі води сільськогосподарським та іншим водокористувачам Миколаївської та Херсонської областей на договірних засадах.
2.1.3. Організація робіт з технічної експлуатації, капітального і поточного ремонту меліоративної системи загальнодержавного значення та окремих об'єктів її інженерної інфраструктури, що перебувають у державній власності.
2.1.4. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення меліоративної системи, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об'єкти.
2.1.5. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист окремих населених пунктів та земель.
2.1.6. Забезпечення безаварійної роботи енергетичного та насосно- силового обладнання на об'єктах каналу, впровадження винаходів і нових технологій, відновлення та реставрація насосно-силового устаткування та іншого гідротехнічного обладнання.
2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
1.5. Забезпечує потребу населення і галузей економіки у водних ресурсах відповідно до проекту експлуатації каналу.
1.6. Здійснює заходи, пов'язані із попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків на об'єктах Управління, включаючи протипаводковий захист окремих населених пунктів та земель.
1.7. Забезпечує подачу води водокористувачам Миколаївської та Херсонської областей на договірних засадах.
1.8. Забезпечує подачу води окремим управлінням водного господарства Миколаївського і Херсонського облводресурсів на договірних засадах.
1.9. Надає, за запитом, Миколаївському і Херсонському облводресурсів інформацію щодо политих площ, обсягів поданої на зрошення води.
1.10. Бере участь у роботі міжвідомчої комісії з питань екологічного оздоровлення річки Інгулець та поліпшення якості води на водозаборі Інгулецької зрошувальної системи.
1.11. Організовує впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій, обмін досвідом з питань експлуатації меліоративних систем та водного господарства.
1.12. Забезпечує експлуатацію водогосподарських об'єктів Інгулецької зрошувальної системи, які знаходяться на балансі Управління, а також ремонт на договірних засадах внутрігосподарської меліоративної мережі та її гідротехнічних споруд на території Інгулецької зрошувальної системи.
1.13. Виконує технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти насосних станцій, каналів, гідротехнічних споруд та інших об'єктів Управління згідно з Положенням про проведення планово-попереджувальних ремонтів меліоративних систем і споруд.
1.14. Здійснює в межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод та льодоходу.
1.15. Бере участь в організаційному і методичному забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління.
1.16. Забезпечує виконання завдань щодо створення безпечних і здорових умов праці, здійснення заходів, спрямованих на попередження травматизму і професійних захворювань, контроль за станом охорони праці, безпеки дорожнього руху.
2.2.13.Організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює правильність обґрунтування пільг і компенсації за роботу в шкідливих і важких умовах праці.
2.2.14. Здійснює в установленому порядку добір кадрів в Управління, формує в установленому порядку кадровий резерв Управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління, а також осіб, включених до кадрового резерву.
1.17. Організовує планово-фінансову роботу, забезпечує цільове та ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.
1.18. Забезпечує виконання всіма особами обов'язків щодо створення безпечних і здорових умов праці, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і захворюваності, здійснює контроль за станом охорони праці та безпеки дорожнього руху.
1.19. Сприяє забезпеченню Управління кваліфікованими працівниками, для чого взаємодіє із закладами освіти з питань підготовки та перепідготовки спеціалістів і робітничих кадрів.
1.20. Організовує роботу із засобами масової інформації та громадськістю стосовно питань, що віднесені до компетенції Управління, та організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Управління.
1.21. Готує і направляє до компетентних органів відповідну інформацію щодо виявлених випадків порушень водного законодавства.
1.22. Забезпечує раціональне використання і дотримання норм витрат матеріалів, води, пального та електроенергії, впроваджує заходи щодо енергоресурсозбереження.
1.23. Організовує роботу, пов'язану із забезпеченням єдності та необхідності точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності.
1.24. Погоджує виконання всіх видів робіт організаціям, які виконують роботи в захисній зоні каналу, та здійснює постійний контроль за їх проведенням.
1.25. Погоджує клопотання водокористувачів щодо ліміту забору води з каналу.
1.26. Видає технічні умови та погоджує проекти на проведення робіт з будівництва та реконструкції автодоріг, мостів, водозаборів, прокладки кабелів, газопроводів та інших комунікацій, які перетинають землі водного фонду, що знаходяться на балансі Управління.
1.27. Взаємодіє з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Мінприроди, МНС, іншими органами виконавчої влади та водогосподарськими організаціями (облводресурсів, управліннями водного господарства та ін.).
1.28. Виконує інші функції, визначені чинним законодавством та пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.
3. Права та обов'язки
3.1. Управління має право:
3.1.1. Подавати на розгляд Держводагентства пропозиції з удосконалення структури Управління.
1.29. Залучати спеціалістів організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Управління.
1.30. Самостійно планувати обсяги робіт, строки та способи їх виконання, здійснювати ділові контакти з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами за погодженням з Держводагентством.
1.31. Брати та здавати в оренду рухоме та нерухоме майно відповідно до чинного законодавства України.
1.32. Відкривати рахунки у Державній казначейській службі України.
1.33. Готувати обґрунтування і розрахунки щодо обсягів робіт і необхідних коштів для проведення технічного обслуговування, поточного та капітального ремонтів дамб каналу, гідротехнічних споруд, насосних станцій, промислових будівель, засобів зв'язку, автоматики та телемеханіки, механізмів, устаткування, автотранспортних засобів та підтримання у належному стані захисних лісонасаджень відповідно до чинних норм і регламентів.
1.34. Готувати та подавати на розгляд Держводагентства пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.
1.35. Розробляти положення про преміювання та з оплати праці, керуючись нормативно-правовими актами з оплати праці у межах наявних фінансових ресурсів.
1.36. Обмежувати обсяги подачі води користувачами при зменшені водності у джерелі зрошення (із дотриманням при цьому принципу диференційованого водозабезпечення).
1.37. Припиняти подачу води користувачам у разі порушення ними водного законодавства, підтоплення прилеглих до зони поливу територій та об'єктів, несвоєчасної оплати послуг з подачі води та інших причин, які зазначені у договорі про надання послуг з подачі води.
1.38. Видавати стороннім організаціям технічні умови на виконання робіт у зоні каналу і смузі відчуження каналу, припиняти роботи, якщо вони виконуються без погодження, а також видавати дозвіл на забір ґрунту (піску) в межах смуги каналу.
1.39. Від свого імені укладати угоди (договори), набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем, відповідачем та третьою особою у господарських судах та судах загальної юрисдикції.
1.40. Виступати замовником на проектно-кошторисну документацію на об'єкти водогосподарського та меліоративного будівництва.
1.41. Виступати замовником на проектування, будівництво і реконструкцію природоохоронних та інших об'єктів інженерної інфраструктури водогосподарського комплексу, які фінансуються за рахунок державного бюджету та інших джерел фінансування.
1.42. Для здійснення координації діяльності подавати до Держводагентства фінансову, відомчу, статистичну звітність та оперативну інформацію з питань експлуатації меліоративної системи.
1.43. Здійснювати реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт основних фондів.
1.44. Виконувати інші обов'язки, відповідно до чинного законодавства України.