Інформація про виконання
Плану заходів
з погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів, як так спеціального фонду державного бюджету, та зменшення дебіторської заборгованості установами, організаціями та підприємствами, віднесеними до сфери управління Держводагентства України, затвердженого наказом ДВА від 30.01.2014 р. №9 по УК ІЗС   за І квартал  2014 р.
 
№ з/п
Зміст заходу
Інформація про виконання
1
Здійснювати фінансово-господарську діяльність дотримуючись вимог Бюджетного кодексу України та законів України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік
 
2
Покласти персональну відповідальність за поліпшення фінансово-бюджетної дисципліни на керівників підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Агентства
 
3
Оперативно управляти відкритими бюджетними асигнуваннями, зокрема спрямовувати залишки невикористаних асигнувань в першу чергу на погашення кредиторської заборгованості.
Своєчасно вживати заходів щодо перерозподілу бюджетних асигнувань між кодами економічної класифікації видатків в межах бюджетної програми та, в разі необхідності, між бюджетними програмами, з урахуванням стану дебіторської та кредиторської заборгованостей
В І кв.2014 року було спрямовано залишки коштів по спеціальному фонду на погашення Кт заборгованості по спецфонду. Здійснено зміни до кошторису по загальному фонду на підставі довідок від 24. 03.2014р. № 1.
бюджетні асигнування в межах програми 2407050  
здійснено зміни до кошторису по спецфонду.№ 1 від 22. 01.2014р., № 2 від 03.02.2014р.,№ 3 від 17.02.2014р., № 8від 05.03.2014р
 
4
Забезпечити проведення аналізу фінансової та бюджетної звітності з метою надання оперативної інформації керівництву про обсяги та стан погашення дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Агентства
Щомісяця- на кожне 1число слідуючого за звітним, проводиться аналіз фінансової і бюджетної звітності стосовно обсягів Дт та Кт заборгованостей та приймається рішення керівника щодо першочергового їх погашення
5
У разі скорочення асигнувань вживати заходів щодо ліквідації або скорочення обсягу бюджетних зобов’язань, які перевищують уточнені плани асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету
 
6
Забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та витрачанням бюджетних коштів на цілі та в межах, установлених затвердженими кошторисами, планами асигнувань загального фонду бюджету, планами спеціального фонду
 
7
З метою своєчасного і повного погашення кредиторської заборгованості по спеціальному фонду забезпечити своєчасне стягнення дебіторської заборгованості за надані послуги та проводити роботи і надавати послуги за умови попередньої оплати і укладених договорів
Дт складає 61,24тис.грн. в т.ч. прострочена 61,24 тис.грн. Рішення суду по стягненню заборгованості направлені до ДВС для примусового стягнення
8
З метою визначення обсягів дебіторської та кредитор-ської заборгованостей, термінів їх погашення, забезпе-чити проведення інвентаризації розрахунків (в т.ч.  роз-рахунків по заробітній платі з працівниками, по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджету)
Проводилась інвентаризаціїя станом на 01.01.2013 р. Прострочена Кт заборгованість  станом на 01.04.14р.складає
715,1 тис.грн.  
 
9
На всіх етапах проходження бухгалтерських документів, пов’язаних з розрахунками за товари, роботи та послуги, бухгалтерським службам забезпечити ефективну роботу, направлену на недопущення виникнення та/або зростання дебіторської та кредиторської заборгованостей (в т.ч. простроченої), суворе відстеження стану розрахунків та строків їх погашення           
Станом на 01.01.2014 р :             Дт заборгованість складала по доходах 103,2 тис.грн. в т.ч.прострочена 102,2 тис.грн.                          Кт заборгованість складала    973,34 тис.грн.в т.ч.27,5тис. грн. по доходах
Станом на 01.04.201.:              Дт складає 61,2 тис.грн. в т.ч. прострочена 61,2 тис.грн. Рішення суду по стягненню заборгованості направлені до ДВС для примусового стягнення
Кт заборгованість складає    855,8 тис.грн.в т.ч.26,5тис. грн. по доходах
 
10
Вносити на розгляд керівництву Агентства пропозиції щодо позбавлення премії керівників підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Держводагентства, у разі допущення ними зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості та якщо у трьох звітних кварталах протягом календарного року, спостерігається зростання обсягів дебіторської заборгованості, яка за загальним підсумком зазначених кварталів, не супроводжується відповідним зростанням обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Заходи впливу в частині преміювання не застосовувались
11
Переглянути та внести зміни до посадових інструкцій працівників в частині деталізації умов виникнення відповідальності зазначених працівників за допущення збільшення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованостей
Покладена відповідальність та внесені зміни до посадових інструкцій юриста і начальника відділу водокористування
12
У разі утворення небюджетної заборгованості вживати заходи щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у її допущенні.Про результати вжитих заходів повідомляти Агентство протягом 5 робочих днів з дня підписання відповідного розпорядчого документа
 
13
Затверджувати календарні графіки виконання робіт та приймати фактичне виконання згідно з укладеними договорами у межах помісячних планів асигнувань та при наявності фінансування, не збільшуючи фінансові зобов’язання
 
14
Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених лімітів та дотримання режиму економії енергоносіїв у межах встановлених лімітів
Виділені ліміти асигнувань на електроенергію на 2014р.- 22млн.грн.
15
Застосовувати штрафні санкції за порушення розрахунків за надані послуги та у разі порушення суб’єктами господарювання термінів відвантаження робіт та послуг, передбачених умовами договорів
У 2014 р. до дебіторів, які не будуть виконувати умови договору будуть застосоватися штрафні санкції
.
16
Виконувати роботи з будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів природоохоронного напрямку відповідно до порядків використання коштів, паспортів програм, державних будівельних норм, враховуючи специфіку роботи та дотримуючись норм ст.119 Бюджетного кодексу України
 
17
Реєструвати в органах Держказначейства України усі зобов'язання у термін до семи робочих днів з дати вини-кнення але не пізніше останнього робочого дня місяця
У І кВ.2014року терміни реєстрації зобов’язань в ДКС не порушувались
 
18
При проведенні розрахунків за бюджетні кошти неухильно дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 № 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (із змінами та доповненнями)
 
 
19
Своєчасно звертатись до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо погашення Фондом заборгованості по виплатах
Станом на 01.04.2014р. по лікарняним існує заборгованість в сумі  1,3тис. грн. заборгованість фондом
 
20
Забезпечувати працівників, які вибувають у відрядження, грошовими коштами (авансом) у розмірах, установлених нормативно-правовими актами про службові відрядження
 
 
21
Заборонити бюджетним установам здійснювати запозичення в будь-якій формі або надавати за рахунок бюджетних коштів позички юридичним і фізичним особам
 В І кВ. 2014р.запозичення в будь-якій формі або надання за рахунок бюджетних коштів позички юридичним і фізичним особам  не здійснювалось
 
22
З метою покращення розрахункової дисципліни та виконання основних виробничих завдань взяти до неухильного виконання Методичні рекомендації щодо обліку та списання дебіторської заборгованості, затверджені наказом Держводагентства України від 06.08.2012 № 268
 
У І кв. 2014 року заборгованість по доходах не списувалась
23
 
Активізувати претензійно-позовну роботу з питань погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей та боргів, присуджених до стягнення з винних осіб
За І квартал 2014 року були подані матеріали до ВДВС по стягненню боргів на суму 47641грн.,винесено постанову про арешт коштів на рахунках  та майна боржника.
 
24
Здійснювати перевірку стану ведення претензійно-позовної роботи в підприємствах, установах та організаціях, віднесених до сфери управління Агентства, що мають найбільшу прострочену дебіторську заборгованість. Інформувати керівництво Агентства про результати роботи
Перевірки стану ведення претензійно-позовної роботи не проводились.
25
Забезпечити завершення усіх розрахунків на кінець звітного року в межах бюджетних асигнувань, відповідно обсяги дебіторської та кредиторської заборгованостей на звітну дату не визначати та в бюджетній звітності не відображати
 
26
Не допускати виникнення кредиторської заборгованості при проведенні розрахунків із заробітної плати працівників та при сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджету
 
Посилити контроль за порядком списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув
Заборгованість по заробітній платі та по податках і обов’язкових платежах відсутня
 
 
Кредиторська заборгованість не списувалась
27
Надавати Агентству повну та достовірну фінансову та бюджетну звітності, інформацію про здійснені господарські операції та отримані фінансові результати діяльності
 
28
З метою оптимізації та своєчасного здійснення розрахунків, вжити всіх необхідних заходів щодо своєчасного отримання від постачальників товарів (робіт, послуг), первинних документів, що підтверджують виникнення фінансового зобов’язання, в т.ч. обумовлення в договорах (угодах) строків надання таких первинних документів до завершення звітного періоду.
 
29
Забезпечити виконання бюджетних зобов’язань до кінця поточного бюджетного періоду в межах і за рахунок відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету, не допускаючи наявності за такими зобов'язаннями кредиторської заборгованості на початок наступного бюджетного періоду за бюджетними програмами спеціального фонду державного бюджету, не передбаченими проектом Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, поданим на розгляд до Верховної Ради України
 
30
Під час визначення обсягів видатків враховувати об'єктивну потребу в коштах виходячи з основних виробничих показників і необхідності погашення дебіторської і кредиторської заборгованості та реалізації окремих програм і намічених заходів щодо скорочення витрат у плановому періоді
Під час складання розрахунків кошторису видатків на 2014 рік були враховані суми на погашення Кт заборгованості по загальному фонду в сумі 27,8тис.грн. ;по спецфонду в сумі 918,1тис.грн.
31
Розглядати на засіданнях колегії Агентства питання щодо стану фінансово-бюджетної дисципліни, результати вжитих заходів підприємствами, установами та організаціями, віднесеними до сфери управління Агентства, по скороченню обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей
Щоквартально за підсумками кварталу проводиться виробнича нарада, де розглядається питання щодо стану фінансово-бюджетної дисципліни та приймається рішення керівника щодо першочергового погашення Дт і Кт заборгованостей.
32
Застосовувати заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, передбачені статтею 117 Бюджетного кодексу України.
Заходи впливу не були застосовані.
33
Забезпечити здійснення внутрішнього контролю дотримання фінансової дисципліни з врахуванням перевірки виконання вищенаведених заходів
.
 
 
 
 
                               Начальник УК ІЗС                                             О.Братченко
 
 
                               Головний бухгалтер                                                    Н.Нікітіна