ДЕРЖВОДАГЕНТСТВО УКРАЇНИ

Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи

НАКАЗ № 75а

від 10 квітня 2013 року м.Снігурівка

Про затвердження плану заходів


З метою систематизації у 2013 році роботи щодо запобігання корупційним і злочинним проявам та забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Державною програмою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, та на виконання наказу Держводагентства України від 18.03.13 р.№40 «Про затвердження плану заходів» та з метою подальшої систематизації роботи щодо запобігання злочинам і корупції у 2013 році -

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити План заходів УК ІЗС на 2013 щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, та наказом Держводагентства від 18.03.2013р. №40 (додаються).
2. Заступнику начальника , головному інженеру, керівникам виробничіх підрозділів ,відділів та служб ( ГНС, СГЕ, РММ, РБД, автогараж, І-ВК, ІІ-ВК, ІІІ-ВК, ІУ-ВК ) прийняти до безумовного виконання цих заходів.
3. Контроль за виконанням цих заходів залишаю за собою.


Начальник УК ІЗС О.Братченко

Ознайомлені :
Є.Козленко В.Ягодинець В.Воронов М.Вербицький С.Кіндер Т.Джоган
В.Лопатньов О.Тризна О.Сторожук
Н.Нікітіна В.Михайлов О.Долголуцька
О.Коломойцева М.Завірюхіна Ю.Стеців
В.Свинобой І.Роман А.Дрозд
П.Горовий С.Шульга В.Кухтєй

 

 

                                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                                Наказ Держводагентства
                                                                                                                                                                                         від 18 березня 2013 року  40
План заходів
Держводагентства на 2013 рік щодозабезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання
  та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2011 року № 1240, на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до
сфери управління Агентства
 
№№
з/п
 
Зміст заходів
 
Термін виконання
 
Виконавці
 
Відповідальний за виконання
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
1.
      Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, передбачених указами Президента України та рішеннями Уряду
Постійно
 
Керівники структурних            підрозділів апарату Агентства,
керівники підприємств, установ та організацій (далі - організацій)
 
М.Яцюк,
О.Андрєєв
 
2.
      Забезпечити впровадження механізмів зменшення рівня корупції в Україні відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року        № 1001
Протягом року
Керівники структурних           підрозділів апарату Агентства,
керівники організацій 
 
М.Яцюк,
О.Андрєєв
 
3.
      З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм
Протягом
 року
 Відділ фінансів,
упрексплуатації, упрводресурсів,
відділ водогосподарського   будівництва та проектних робіт
 
О.Андрєєв,
В.Розгон,
С.Врадін,
О.Лисюк
 
1
2
3
4
5
   4.
 
      Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель. При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів
Постійно
 
Відділ водогосподарського будівництва, інвестицій та проектних робіт,
сектор науково-технічного забезпечення,
керівники організацій
 
 
О.Чунарьов, С.Врадін,         
В.Струтинська
 
5.
 
       Забезпечити ефективне та раціональне використання державного майна. Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурснихзасадах.
      Керівникам бюджетних установ та організацій, а також державних підприємств, що належать до сфери управління Агентства, забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету
 
 
 
Протягом року
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ економіки та управління державним майном, 
відділ бухгалтерського обліку та звітності,                             керівники організацій 
І.Овчаренко,
Л.Гапоненко
6.
 
      З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечити щотижневий дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками підприємств та щодекадний з працівниками установ та організацій, які належать до сфери управління Агентства.
       Інформувати про стан розрахунків із заробітної плати:      з працівниками державних підприємств – Міністерство соціальної політики;
з працівниками бюджетних установ та організацій – Мінприроди та Мінфін, Міністерство фінансів України
Протягом року
 
 
 
Щотижне-во
 
Щодекад-но
 
Відділ економіки та управління державним майном,              
відділ фінансів,        
керівники організацій
 
М.Яцюк,
І.Овчаренко,
О.Андрєєв
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
7.
      З метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснювати контроль за станом використання майна працівниками центрального апарату та водогосподарських організацій
Постійно
Керівники структурних підрозділів центрального апарату Агентства,
керівники організацій
Керівники структурних підрозділів центрального апарату Агентства,
керівники організацій
8.
 
 
      Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 року № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»
 
 
Постійно
 
Відділ бухгалтерського обліку та звітності,
керівники організацій
 
 
Л.Гапоненко
 
 
9.
      З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг
Протягом року
Керівники структурних підрозділів апарату Агентства
 
 М.Яцюк,
Л.Гапоненко,
І.Лукащук
10.
     Забезпечити створення та функціонування робочих місць системи електронного документообігу і автоматизованого обміну даними між адміністраторами та місцевими дозвільними органами
 
До кінця року
Упрводресурсів,
відділ фінансів
О.Лисюк,
О.Андрєєв
1
2
3
4
5
11.
 
    Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами
 
Не менше
ніж 1 раз    в півріччя
Відділ фінансів,
юридичний сектор
М.Яцюк,
О.Андрєєв,
І.Лукащук
 
 
12.
  
     Забезпечити детальний розгляд пропозицій і звернень, що надходять до Кабінету Міністрів України через мережу Інтернет та «гарячу лінію» від підприємців і громадян у частині протидії корупції у водогосподарському комплексі та оперативне вжиття заходів, спрямованих на вирішення порушених питань
 
 
    
 
 Протягом         року
 
 
 
 
 
Відділ зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ
 
 
 
      
 
М.Яцюк,
О.Чунарьов,
В.Ковтуненко
 
13.
      З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в роботі апарату Держводагентства, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, у запровадженій на веб-сайті рубриці «Запобігання проявам корупції» систематично висвітлювати діяльність Агентства, пов’язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу, роботу щодо запобігання службовим злочинам
 
 
 
 
 
 
Протягом року
 
Відділ зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ
 
 
 
О.Чунарьов,
О.Андрєєв,
 В.Ковтуненко
 
14.
      Передбачити відокремленість приміщень для прийому громадян від приміщень, призначених для роботи з документами
Січень
Відділ зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ
 
М.Яцюк,
В.Ковтуненко
 
1
2
3
4
5
15.
     Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2013 рік на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Держводагентства
 
Протягом
 року
Головний спеціаліст з питань контрольно-ревізійної роботи,
керівники організацій
 
О.Михальський
16.
      Забезпечити організацію своєчасного і об’єктивного проведення спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, відповідно до Порядку, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012
Під час проведен-ня конкурсів на заміщення посад
Відділ з управління персоналом
О.Серга
 
17.
       Забезпечити безумовне дотримання працівниками апарату Агентства спеціальних обмежень, передбачених статтею 12 Закону України "Про державну службу"
 Протягом
 року
Відділ з управління персоналом,
працівники центрального апарату Агентства
 
О.Серга
 
18.
        Проаналізувати стан виконання державними службовцями вимог статті 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 16 „Про затвердження порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента” в частині подання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім’ї за 2012 рік та подати відповідну інформацію керівництву Агентства
 Квітень
Відділ з управління персоналом,
керівники організацій
 
О.Серга
 
1
2
3
4
5
19.
         Забезпечити тісну співпрацю з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна. Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення
 
Постійно
 
Керівники структурних підрозділів апарату Агентства,
керівники організацій
 
 
М.Яцюк,
І.Лукащук
 
20.
 
 
         У тематиці навчання державних службовців та працівників галузі на базі ДІУЕВР в обов’язковому порядку передбачати вивчення антикорупційного законодавства із залученням фахівців правоохоронних органів та відповідних вищих навчальних закладів
 
Протягом року
 
Відділ з управління персоналом,
ДІУЕВР
 
 О.Серга,
О.Закорко
 
21.
         Під час проведення за участю громадських (неурядових) організацій науково-методичних та науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій, зустрічей з представниками органів виконавчої влади та засобів масової інформації порушувати питання, які б сприяли формуванню негативного ставлення громадян, у тому числі молоді, до корупції
Постійно
Відділ зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ,
 ДІУЕВР
 
М.Яцюк,
О.Чунарьов,
В.Ковтуненко,
О.Закорко
22.
      Систематично інформувати керівництво Агентства про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Держводагентства
Щоквартально до
10 числа
Юридичний сектор
І.Лукащук
 
 Начальник відділу фінансів                                                                                              Начальник відділу з управління персоналом
 
                                                                             О.Андрєєв                                                                                                                       О.Серга